Scroll Top
ul. K. Miarki 55, 44-203 Rybnik

Roboty ziemne, prace budowlane

Czym są roboty ziemne, jakie prace wykonujemy?
Roboty ziemne
1

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to wszystkie prace budowlane, które mają na celu odpowiednie przygotowanie gruntu pod inwestycję, budowę. Polegają one na wydobyciu ziemi, gruntu, kamieni itp. i przetransportowaniu go w inne miejsce. Celem właściwie wykonanych prac ziemnych jest takie przygotowanie terenu, aby był on zgodny z dokumentacją projektową.

Klasyfikacja robót ziemnych

Ze względu na charakter i rodzaj prac budowlanych, roboty ziemne można podzielić na trzy grupy:

  • porządkowe i przygotowawcze roboty ziemne – należą do nich prace takie, jak usuwanie darniny, roślinności zielonej, karczowanie pni i krzewów oraz wycinka drzew. Do przygotowawczych prac ziemnych możemy zaliczyć także wytaczanie obrysów budowli ziemnych, odprowadzanie wód opadowych czy też spulchnianie gleby.
  • podstawowe roboty ziemne – w zakres tych prac wchodzą między innymi niwelacje terenu i makroniwelacje, wykopy przestrzenne i wąskoprzestrzenne pod obiekty budowlane, drogi, rowy i instalacje, wykonywanie podsypek, zasypek i nasypów, a także ostateczne ukształtowanie terenu.
  • wykończeniowe roboty ziemne – to wyrównywanie wykopów przestrzennych (ich dna), wykonywanie wykopów pod fundamenty, ławy, stropy. Do wykończeniowych prac zaliczyć można także kształtowanie małej architektury i ziemne prace ogrodowe związane z układaniem darni i ziemi roślinnej.